Stoke d'Abernon St Mary
photos taken March 2015
L1260893
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260904
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260903
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260974
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260914
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260979
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260985
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260911
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260921
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260919
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260910
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260917
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260920
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260929
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260944
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260955
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260956
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260953
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260963
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260964
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260962
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260905
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260915
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260916
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260937
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260948
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260970
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260928
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260932
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260934
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260936
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260957
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260986
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260894
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260899
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260987
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260988
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260990
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260992
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1260996
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1270002
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1270003
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1270004
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon
L1270006
St Mary, Stoke d'Abernon
St Mary, Stoke d'Abernon